Jdi na obsah Jdi na menu
 


3.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

 

Materiální podmínky

     Prostory mateřské školy jsou vyhovující, třídy mají společnou jídelnu, umývárnu s WC a šatnu. Umývárna je řešena tak, aby zajišťovala bezpečný dohled nad dětmi.

     Naším záměrem, bylo vybavit třídy takovým nábytek, který umožní dítěti samostatnou volbu hračky. Interiér tříd bude průběžně doplňován o další didaktické pomůcky a hračky.

Třídy jsou vybaveny dostatkem hraček, pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány.

     V rámci rekonstrukce byla vybudována v prostorách bývalé MŠ tělocvična, vybavená základní sestavou tělocvičného nářadí a ateliér. Tělocvičné nářadí bude dále doplňováno.

     Prostory mateřské školy a zahrada zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno ve velice dobré kvalitě, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, osvětlení, hluku, alergizujících či jedovatých rostlin apod.

.

Záměry:

-   vytváření pracovních koutků

-   vybavení tříd v dostatečném množství sportovním náčiním

-   stálé doplňování hračkami a sportovními pomůckami pro pobyt na zahradě

 

Psychosociální podmínky

 • V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.
 • Rodiče mají možnost přivádět své dítě do mateřské školy dle svých potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí ( mráz pod 10 stupňů, náledí, silný vítr, inverze apod.)
 • Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, děti z mladší věkové skupiny nejsou ke spánku nuceny, ty co mají malou potřebu spánku odpočívají s hračkou.
 • Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy.
 • Nově příchozím dětem nabízíme adaptační proces.
 • Všichni zaměstnanci školy dětem vytváří takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování, norem a pravidel, které jsou ve škole stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly. Podporujeme zdravé sebevědomí dítěte, učíme pracovat samostatně i ve skupině, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.
 • Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem.

 

 Režimové požadavky:

Příchod dětí do zařízení: Od 6.15 do 8.00 hod., dle potřeb rodičů po vzájemné dohodě s ředitelkou.

Pohybová chvilka a spontánní hra: probíhá zpravidla od příchodu dětí do  8.30.

Činnosti řízené pedagogem: probíhají zpravidla od 9.00 do 9.45 hod., někdy od příchodu dítěte, podle plánované činnosti.

Pohybové aktivity jsou zařazovány co nejčastěji při všech činnostech dětí.

Podmínky a vybavení: MŠ funguje v prostředí sociální pohody, vyrovnanosti a vzájemného porozumění, snaží se o jednotné pozitivní působení na dítě. Materiální podmínky jsou průměrné.

Druhy pohybových aktivit:

 • Spontánní: honičky, pohybové hry,…
 • Řízené: ranní cvičení, taneční hry, překážková dráha, atletické závody, turistické vycházky,….

Kompenzační prvky: prvky jógy, cviky pro předškolní děti.

Frekvence zařazování pohybových aktivit: v průběhu celého roku.

Pobyt venku: využití školní zahrady, stadiónu, hřiště, údržbu školní zahrady obstarává pracovník OÚ. Zahrada je využívána celoročně, podle aktuálního počasí.

Způsob využití pobytu venku – všechny výše uvedené pohybové aktivity, tématické vycházky, hry s přírodninami,…

Odpočinek a spánek: odpočinek je zařazován podle aktuální potřeby dítěte, odpoledne děti společně odpočívají na lehátku s pohádkou, dětem, které nespí je umožněna tichá hra a klidový režim. Ukládání lehátek provádí pedagog s pomocí dětí, větrání lůžkovin probíhá stále. Pyžama mají děti svoje, praní probíhá každý týden.

Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně, kde se vaří i pro školu a důchodce. Po svačinách a po obědě si děti uklízejí použité nádobí samy, s pomocí pedagogů, kuchařky a školnice. Svačiny i obědy vydává kuchařka. Doba svačiny je 8.40 – 9.00, doba oběda je 11.15 – 12.00. Pitný režim: kdykoli má dítě potřebu a nápoj ke každému jídlu.

Otužování probíhá vzhledem k individuálním možnostem dětí (po dohodě se zákonnými zástupci dětí) přiměřeným oblékáním při pobytu ve škole a venku, délkou pobytu venku i za mírného deště s pláštěnkou, častými vycházkami, účastí na plaveckém výcviku.

Řízení školy

 • Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství.
 • Ředitelka vytváří prostor na spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se podílí na dění v mateřské škole.
 • Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu školy včetně provozních zaměstnanců, vychází z podrobné analýzy a evaluačních nástrojů.
 • Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce.
 • Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pro pedagogické pracovníky jsou v režimu školy zařazeny pravidelné operativní porady 1x v týdnu, pro provozní dle potřeb školy. Pedagogické a provozní porady jsou ob měsíc integrované za účelem podpory týmové práce a řešení problémů za účasti všech pracovnic školy.
 • Na spolupráci s rodiči se opět podílí všechny zaměstnankyně větší či menší měrou, dle záměru plánovaných akcí.

Záměry: - vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RV

         - vést všechny pracovníky k uvědomění si myšlenky , že o tom jak se bude dítě   

           v mateřské škole cítit rozhodují vztahy všech, které se na jeho vzdělávání podílejí    

 

Spolupráce:

Škola spolupracuje s 

 • OÚ - organizace akcí pro děti a veřejnost (besídky, karneval,…).
 • Taneční škola Jaroslavy Krejčové (pohybová a taneční přípravka).
 • School tour Praha – kroužek angličtiny
 • Čapí hnízdo (výukové programy, projektové dny).
 • MZŠ Obecnice (spolupráce s učiteli 1. stupně)
 • Hasičský sbor Obecnice.
 • Česká Pošta.
 • Hornické muzeum Příbram.
 • Spolkový dům Obecnice – knihovna.

Personální zajištění

 • V mateřské škole pracují 3 učitelky, které splňují požadovanou kvalifikaci.
 • Všichni pedagogové se stále sebevzdělávají, maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT.
 • Ředitelka maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti.
 • Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu je vítána a maximálně podpořena. Práce celého týmu se opírá o pedagogické zásady. Rozvrh přímé pedagogické práce všech pracovnic je řešen nerovnoměrným rozvržením ve 2 týdnech stále se opakujících. Jeho nastavení je uzpůsobeno tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče při práci s dětmi.
 • Všechny pracovnice usilují o prohlubování své kvalifikace, ze strany ředitelství školy mají maximální podporu, nejsou však vytvořeny dobré podmínky pro možnost zajištění optimálního chodu školy v době jejich nepřítomnosti z důvodu nedostatku finančních prostředků pro řešení nadúvazkových hodin a finančních prostředků na DVPP.