Jdi na obsah Jdi na menu
 


5.CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

     Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti dítěte, snažíme se o pocit bezpečí, důvěry, přátelství, duševní pohody a optimismu. Naše škola je díky své poloze v přírodě zaměřená na environmentální výchovu.

 

Naše cíle a záměry vychází z těchto výroků:

Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.

Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.

Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.

Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.

Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.

Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit.

Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.

Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.

Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.

Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.

 

S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle RVP PV podle kterého naše škola pracuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Cíle a záměry

 • Rozvíjíme tedy děti ve třech oblastech, v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.
 • Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.
 • Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností .
 • Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.
 • Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

 

5.2. Formy a metody vzdělávání

 • vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí
 • respektujeme individualitu každého dítěte
 • každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje
 • vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte
 • pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí
 • pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí
 • vše zakládáme na přímých zážitcích dětí
 • podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat
 • podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové
 • snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné
 • uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme o jejich vyváženost
 • didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • chceme být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním,
 • připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe stále účinnějším způsobem
 • uplatňujeme integrovaný přístup ve vzdělávání
 • Děti mladší 3 let se snaží plnit stejné cíle, jako děti starší tří let, avšak s dopomocí učitelky. Pokud je činnost na dítě příliš obtížná, zvolí učitelka lehčí variantu činnosti přiměřenou věku dítěte.
 • Integrované děti jsou vzdělávány podle individuálního vzdělávacího programu vypracovaného ve spolupráci s příslušnými odborníky.
 • Dětem s odkladem školní docházky je věnována individuální péče a podpora, která pomůže dítěti k bezproblémovému přechodu do základní školy. Spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, popřípadě PPP.
 • ŠVP umožňuje rozvoj a vzdělání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. Zajišťujeme dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení, podporujeme maximálně individuální rozvojové možnosti dítěte. Zvláště je patřičně zdůrazněna podpora tvořivosti dítěte, která je v souvislosti s rozvojem talentu, nebo mimořádného nadání významná.