Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

6.VZDĚLÁVACÍ OBSAH

     Vzdělávací obsah je zpracován integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a jejich rozpracování bude předmětem TVP. Současně s tím budou vstupovat do TVP dílčí projekty ŠVP a doplňkové programy.

      Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro tu kterou třídu.

Jsou přílohou ŠVP.   

 

 
Integrované bloky:
 

Rok v jeho proměnách.

 

1. Můj nový školní rok. (Září v MŠ)

Časový rozsah: přibližně 4 týdny
Činnostní charakteristika:

       Obsah tohoto bloku je strukturován do třech oblastí:

      1. Oblast – seznámení s prostředím, které dítě obklopuje.

          Jedná se o vše, co dítě obklopuje, s čím se setkává při prvotním vstupu do nového pro

          ně neznámého prostředí. Děti se setkají s barvami v různých podobách , které rozlišují

          jednotlivé třídy, s novými hračkami. V rámci vzdělávací nabídky bude využito různých

          her pohybových, námětových , hudebních a dramatických činností, maňáskové scénky,     

          divadlo a další.

 1. Oblast – poznání nových kamarádů a všech ostatních, s kterými se děti budou setkávat a kteří o ně pečují.

      Zde bude především využito seznamovacích her, námětových her „Na poštu,…“ 

     Budeme si společně vytvářet piktogramy, různá označení koutků a jejich využívání.

     Navštívíme kuchařky v kuchyni, podíváme se do prádelny a za svými dalšími      kamarády.

 1. Oblast – poznání okolí MŠ – naše zahrada

Budeme si hrát na zahradě s zahradním nářadím a ostatními pomůckami.

Naše záměry:

-         seznámíme děti s prostředím, do kterého přichází

-         naučíme děti orientovat se v těchto prostorách

-         naučíme se znát svoji značku, vnímat své místo ve třídě

-         naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne

-         podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování

-         povedeme děti k projevování svých potřeb

-         podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením nových vztahů v kolektivu

-         společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití

-         povedeme děti k vyjadřování svých pocitů

-         seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně

-         seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím

-         povedeme děti k vnímání přírody, života v ní

V úrovni kompetencí :
 1. kompetence k učení

-         budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí potřebné k efektivnímu učení a prohlubovat jejich poznatkovou zkušenost

 1. kompetence k řešení problému

-         povedeme děti k vnímání problémů jako samozřejmou součást života a učení

 1. kompetence komunikativní

-         povedeme děti k užívání přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek, pocitů. názorů

-       k  užívání svých komunikačních schopností k dalšímu učení

 1. kompetence sociální a personální

-     zaměříme se na schopnost adaptovat se na prostředí a jeho běžné proměny

-     chceme, aby se děti spolupodílely na rozhodnutích

-     budeme je učit vnímat hodnoty spojené s kultivovanými vztahy mezi lidmi

 1. kompetence činnostní a občanské

-         povedeme děti k respektování pravidel

-         vnímat svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím

 
 
2. Podzim a jeho čarování.
 
Časový rozsah: přibližně 8 týdnů
Činnostní charakteristika

Již název tohoto tématu přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím v tomto období. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu – opadávání listnatých stromů, barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají, starší děti i poznávání vynálezů techniky. Budeme pracovat s přírodninami, vyrábět narozeninový kalendář, kalendář ročních období apod.Budeme si cvičit jazýčky, rytmizovat říkadla, přichystáme podzimní slavnosti. Oblečení, obuv, vitamíny, nemoc, hry se slovy, hádanky a vše další, co přinesou podtémata třídních programů.

Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Společně s dětmi si vyzdobíme naší mateřskou školu.

Měsíc, hvězdy, planeta Země budou předmětem činností k přiblížení těchto pojmů.

Naše záměry:

      - pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí

       - zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního   

         procesu

       - maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami

       - povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě

       - povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech

       - podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb

      - postupně povedeme děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnu, ponesu za své

         rozhodnutí odpovědnost

V úrovni kompetencí:
 1. kompetence k učení

-         budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení

 1. kompetence k řešení problémů

-         budeme učit děti vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení

-         povedeme děti přistupovat k problémům aktivně, řešit je iniciativně a inovativně

      3.   komunikativní kompetence

      -     povedeme děti ke vstřícné komunikaci se svým okolím

      -     budeme učit děti užívat svých komunikačních schopností k dalšímu učení

      -     seznámíme děti s užitím technických informačních prostředků k vlastnímu rozvoji   

             učení

          4.   sociální a personální kompetence

-         budeme učit děti adaptovat se na prostředí a jeho běžné změny

-         povedeme děti k spolupodílení se a ke spolupráci na činnostech i rozhodnutích

5.   činnostní a občanské kompetence

-    budeme učit děti vnímat svou sounáležitost s přírodním prostředím

-    respektovat společně vytvořená pravidla, normy a požadavky společnosti

-    budeme učit děti chránit hodnoty spojené se zdravím

3. Zimní pohádka.
Časový rozsah: přibližně: 10 týdnů 

Činnostní charakteristika

     Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, bobování, výlet do přírody, hledání lesních zvířátek podle stop, krmení ptáků, vánoční stromek pro zvěř a ptactvo a další pozorování nabídne příroda v zimě. Bílý, modrý, černý papír, sněhuláci, čertíci a Mikuláš bude motivem pro práci s papírem a barvou. Čas vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví. Básničky, písně, hudba a pohyb zpříjemní vánoční posezení s rodiči.

     Navštívíme ZŠ podíváme se na svoje kamarády, společně si zahrajeme na školu.

A pak už oslavíme masopust. Vyrobíme si společně masky a pustíme se do karnevalového reje.

Naše záměry:

          - pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj  a zdraví dětí

          - budeme pozorovat změny v přírodě a její koloběh

                - přiblížíme dětem tradice vánoc

          - podpoříme jejich fantazii a kreativitu

          - povedeme děti k sociální soudržnosti

          - budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti

          - budeme posilovat kultivovaný projev dětí

                - podpoříme rozvoj tvořivosti

          - budeme posilovat přirozené poznávací city

          - budeme posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování

          - budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině

          - budeme dále společně vytvářet pravidla společného soužití

          - budeme se učit chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je

            možno je poškodit

 
 

 V úrovni kompetencí

 1. kompetence k učení

      - podpoříme experimentování a uplatnění získaných poznatků pro další učení

      - budeme se učit hodnotit svoje pokroky

 1. kompetence k řešení problémů

-         budeme se učit řešit náročnější problémy s pomocí dospělého

-         budeme podporovat používání číselných a matematických pojmů

-         povedeme k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli

 1. kompetence komunikativní

-         povedeme děti k vyjádření svých myšlenek

-         komunikovat bez zábran a ostychu

-         využívat informační a komunikační prostředky

 1. sociální a personální kompetence

-     budeme učit děti citlivosti a ohleduplnosti vůči druhým

-     prosadit se, ale i přizpůsobit se ve skupině

-     povedeme je k samostatnému rozhodování o svých činnostech, vyjádřit svůj názor

 1. činnostní a občanské kompetence

-    budeme podporovat zájem dětí o druhé, o to co se kolem děje, vážit si práce druhých

-     povedeme děti k uvědomění si svých práv a práv druhých

-     povedeme děti k uvědomění si, že chováním mohu ovlivnit prostředí ve kterém žijeme

 
4. Jaro klepe na dveře.
Časový rozsah: přibližně: 9 týdnů

Činnostní charakteristika

     Již název tématu vypovídá o probuzení přírody, ale především i nás po zdánlivém zimním odpočinku. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude motivem pro různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami.

     Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. Barvy, tvary určování, pojmenování, třídění a orientace, budou pojmy, s kterými se děti při různých činnostech opět setkají. To vše bude probíhat ve společenství jednotlivých tříd, přinese potřebu nových společných pravidel, bude potřeba respektovat jeden druhého a současně učit se jeden druhému pomoci a uvědomit si jeho potřebu spolupráce.

     Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy.

Naše záměry:
- přiblížíme dětem tradice jarních svátků
- budeme rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost

- budeme respektovat jeden druhého, vytvářet si další společná pravidla

- osvojíme si další poznatky o svém těle

- osvojíme si schopnost sdělit poznatky formou výtvarnou, pohybovou, hudební

- budeme rozvíjet naše smysly, přechod od konkrétního k názornému

- budeme rozvíjet pozitivní city, podporovat získání sebedůvěry

- budeme se učit sebeovládání
- budeme rozvíjet kooperativní dovednosti

- budeme podporovat rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí – spolupodílet se   na estetičnosti prostředí ve kterém žiji

- seznámíme se světem lidí, vytvoříme povědomí o existenci ostatních kultur a národností

- budeme dále poznávat naše město a jeho okolí

- budeme se učit schopnosti přizpůsobení se vnějšího prostředí i jeho změnám

Na úrovni kompetencí:
 1. kompetence k učení

-         povedeme děti k uplatnění získané zkušenosti

-         podpoříme slovní aktivitu dětí, porozumění věcem, jevům, dějům, které kolem sebe dítě vidí

-         povedeme děti k experimentování a užívání při tom jednoduchých pojmů

 1. kompetence k řešení problému

-    vést děti k rozlišování řešení, která jsou funkční, a řešení, která funkční nejsou

-    chápat, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé     

      řešení je naopak výhodou

-         vést děti, aby se nebály chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

 3. komunikativní kompetence

-   podporovat děti v komunikaci samostatně vyjadřovat své myšlenky, vést smysluplný

    dialog

      -   budeme průběžně rozšiřovat slovní zásobu

      -   povedeme děti k dokonalejší komunikaci

-   budeme rozvíjet dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

-   povedeme děti k vyjadřování svých prožitků, pocitů, nálad

4. kompetence sociální a personální

- budeme podporovat vytváření pravidel společenského chování

- povedeme děti k napodobování prosociálního chování mezilidských vztahů, které  

   nachází ve svém okolí

5. činnostní a občanské kompetence

      - budeme učit děti rozpoznávat své slabé a silné stránky

      - povedeme děti k odhadu rizik svých nápadů, jít za svým záměrem, ale také dokázat

          měnit cesty a přizpůsobit se daným okolnostem

      
   
5. Letní hrátky.
Časový rozsah: přibližně 8 týdnů

Činnostní charakteristika:

     Oslava svátku matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou půdou pro podtéma „rodina“ a vše, co souvisí (maminka, tatínek, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, vzájemné vztahy a tolerance, poznávání vlastní identity a svého místa nejen v rodině.)

     Příroda, počasí, slunce, bouřka, rostliny a jejich plody, zvířata budou předmětem různých pohybových, výtvarných, pracovních, pěveckých činností. Děti se setkají s péčí o druhé v souvislosti s přírodou (včely, mravenci atd.) významem spolupráce, tolerance a ohleduplnosti.

     Činnosti budou přenášeny ven na zahradu školy nebo do přírody. Stromy, zvířata a jejich mláďata, lesní plody budou předmětem pozorování nebo motivem pro činnosti z nich vyplývajících. Jedním z podtémat vzdělávací nabídky v předprázdninovém období bude také „já a moje tělo“, jak se chránit před úrazy, co nám hrozí ve vodě, co budeme dělat s odřeným kolenem a proč nám včela dala žihadlo. Zařadíme hry s dopravní tématikou.

 
Naše záměry:

-         podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí

-         budeme podporovat a rozvíjet komunikaci s vrstevníky i dospělými

-         posilovat a podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci

-         budeme učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti i bez dohledu dospělých

-         budeme učit děti dovednostem jak se chovat u vody, ve městě, na výletě

-         vnímat přírodu a život v ní

-         procvičíme si časové pojmy

-         budeme pracovat s různými výtvarnými technikami v souvislosti s rozvojem grafomotoriky a dalších dovedností

-         budeme rozvíjet pěvecké dovednosti

-         dále podpoříme rozvoj základních kulturně společenských návyků

-         budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem – rodina

-         podpoříme získání relativní citové samostatnosti

-         budeme rozvíjet schopnost vyjádřit získané pocity a dojmy

-         budeme rozvíjet tvořivost, řešit problémy

-         podpoříme rozvoj paměti a pozornosti

-         podpoříme zájem dítěte o učení 

                 
V úrovni kompetencí:
 1. kompetence k učení

   - podpoříme získání elementárních poznatků o světě lidí, kultury, přírody i techniky

   - podpoříme aktivitu dětí a radost z toho, co samo dokázalo

   - budeme učit děti ohodnotit své osobní pokroky

2kompetence k řešení problémů

   - budeme děti učit řešit problémy na základě vlastní zkušenosti

   - povedeme děti k schopnosti rozlišení ,která řešení vedou k cíli a která ne

   - povedeme děti k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli

3. kompetence komunikativní

   - budeme učit děti domlouvat se gesty i slovy

   - povedeme děti ke komunikaci bez zábran a ostychu

   - budeme děti seznamovat s tím, že lidé se domlouvají i jinými jazyky

4. sociální a personální kompetence

        - povedeme děti aby byly schopné se ve skupině vrstevníku prosadit se, ale i podřídit

        - povedeme děti k dodržování společných pravidel

        - budeme je učit uvědomění si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky

5. činnostní a občanské kompetence

        - povedeme děti učit se plánovat a organizovat svoje činnosti a hry

        - budeme učit děti smyslu pro povinnost ve hře i práci

        - budeme vytvářet v dětech povědomí o tom, že činorodost, pracovitost a podnikavost  

           jsou přínosem, a že naopak lhostejnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky