Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
7.EVALUACE
 
7.1. DOKUMENTY ŠKOLY – ŠVP – TVP

                  SOULAD ŠVP – RVP

     Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíly RVP.

Nástroje, které jsou zde uvedeny jsou rámcové, pedagogové mohou využít i dalších nástrojů pro splnění daných cílů, jejich výčet pak bude předmětem TVP.

7.1.1. Evaluace časově neomezených plánů (=podtémat integrovaných bloků)

Cíl:

Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací nabídky, stanovit případná opatření do dalšího tématického plánu v rámci integrovaného bloku

čas.rozvrh
Vždy po ukončení časově neomezeného plánu
Nástroje:
- záznam do č.n. plánu
- konzultace učitelek

- dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultace s rodiči

Kdo:
Učitelky
 

7.1.2. Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku

Cíl:

Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná opatření

Čas.rozvrh
Po ukončení realizace daného integrovaného bloku
Nástroje:
- záznam do TVP
- konzultace učitelek
- pedagog. porady
Kdo:
Učitelky
 
7.1.3. Evaluace dílčích projektů
Cíl:
Plnění záměrů, začlenění do jednotlivých integrovaných bloků
Čas.rozvrh
1x za dva měsíce – průběh realizace
1x ročně naplnění záměrů
Nástroje:
- záznam v TVP
- konzultace učitelek
- pedagog. porady
- konzultace učitelka – rodič
- konzultace učitelky – vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka
 
Kdo:
Učitelky
 
7.1.4. Evaluace doplňkového programu
Cíl:

Hodnocení doplňkového programu ve vztahu k naplnění záměrů a osobním pokrokům dětí.

Hodnocení ve vztahu ŠVP – RVP
Čas.rozvrh
2 x ročně
1x ročně logohrátky
Nástroje:
- konzultace s rodiči – logohrátky
- statistické vyhodnocen+zpráva-logohrátky
- vystoupení pro veřejnost
- konzultace – pedagog. porady
Kdo:
Učitelky
 
7.1.5. Evaluace individuálních plánů
Cíl:
Zhodnotit osobní pokroky dětí s odkladem školní docházky
Čas.rozvrh
dle potřeb - minimálně 2x za rok
Nástroje:
- záznam
- konzultace učitelek
- konzultace s rodiči
Kdo:
 Učitelky
 
7.1.6.Záznamy o rozvoji dítěte
Cíl:
Vytvořit přehledy o rozvoji, vývojových pokrocích dítěte s portfoliem
Čas.rozvrh
3 x ročně, případně dle potřeby
Nástroje:
- záznamy do archů dle stanovených kritérií (grafické i písemné)
- dle potřeby stanovení případných opatření
- konzultace učitelek
- konzultace s rodiči
- pedagogické porady
Kdo:
Učitelky
 
7.1.7. Soulad TVP – ŠVP – RVP
Cíl:

Ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP, hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, doplňkový program školy, spoluúčast rodičů

Čas.rozvrh
1 x ročně
Nástroje:

- přehledy o rozvoji dětí                - fotodokumentace

- výstavy, vystoupení dětí             

- záznamy
- hospitační záznamy
- konzultace
- dotazníky
- pedagogické porady
- zpráva hodnocení školy
Kdo:
Učitelky, ředitelka
 
 
 
 
 
 
7.2 PRUBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

     Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a záměrů ŠVP.

7.2.1. Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces

Cíl:

Zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a forem práci se záměry v této oblasti v ŠVP

Čas.rozvrh
průběžně, dotazníky – 1 x ročně
Nástroje:
- monitoring
- vzájemné hospitace
- konzultace pedagogů
- hospitace
- dotazníky + výstup
- pedagogické porady
Kdo:
Učitelky, ředitelka, zástupkyně
 
7.2.2. Osobní rozvoj pedagogů
Cíl:

Uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu

Čs.rozvrh
průběžně, 1x za rok dotazníky
Nástroje:
- konzultace
- pedagogické porady
- hospitace
- dotazníky
Kdo:
Učitelky, ředitelka, zástupkyně
 
 
 
7.3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

     Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro průběh vzdělávání ve vztahu k podmínkám RVP PV.

7.3.1. Evaluace personálních podmínek
Cíl:
Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP
- kvalifikovanost pedagog. týmu
- DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů
- normativní počty pedagogických pracovníků x počty dětí
- normativní počty provozních zaměstnanců
- efektivita – personální zabezpečení ŠJ, MŠ
Čas.rozvrh
1 x ročně
Nástroje:
- dotazníky
- průběžné vzdělávání ped. Pracovníků
- kontrolní činnost
- hospitace
- pedagogické a provozní porady
Kdo:

ředitelka, vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka, školnice – dle stanovených kompetencí

 
7.3.2. Evaluace materiálních podmínek
Cíl:
Zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP
- budova, technický stav
- vybavení tříd – nábytek
- pomůcky, hračky
- zahrada + zahradní náčiní
- ŠJ – vybavení soulad s legislativou
- prádelna – soulad s legislativou
Čas.rozvrh
1 x ročně
Nástroje:
- dotazníky
- záznamy z pedagogických a provozních porad
- záznamy z kontrolní činnosti
 
Kdo:
Všechny pracovnice dle místa pracovní působnosti
 
7.3.3. Evaluace ekonomických podmínek
Cíl:
Hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy.
- sledování čerpání mzdových nákladů
- účelnost, efektivnost hospodaření
- motivační činnosti
- rozbory čerpání příspěvku obce
- rozbor hospodaření – pololetní účetní závěrka

                                 - roční účetní závěrka

- sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu

 a rozpočtu školy v oblasti mzdové i příspěvku obce

Čas.rozvrh
- rozbory dle směrnice ředitelky školy
- přehledy čerpání – 4x ročně
- ostatní průběžně
Nástroje:
- tabulky
- zprávy + rozbory
- pedagogické a provozní porady
- konzultace
Kdo:
účetní, ředitelka – dle stanovených kompetencí
 
7.3.4. Evaluace organizačních podmínek školy
Cíl:

Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP

Čas.rozvrh
1 x ročně
Nástroje:
- hospitace
- kontrolní činnost
- dotazníky
- záznamy z pedagog. a provozních porad
- konzultace
Kdo:
všechny pracovnice dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce
 
 
 
 
 
7.4. SPOLUPRÁCE
Cílem této oblasti je vyhodnocení stanovených záměrů v ŠVP.
7.4.1. Evaluace spolupráce s rodinou
Cíl:

Úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP

Čas.rozvrh
1 x ročně
Nástroje:
- fotodokumentace
- záznamy z doplňkového programu školy
- rozhovory s rodiči
- dotazníky
- pedagog. a provozní porady
 
Kdo:
učitelky, ředitelka, rodiče – dotazníky, vedoucí ŠJ
 

7.4.2. Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem,veřejností

Cíl:

Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění stanovených záměrů v ŠVP

Čas.rozvrh
1 x ročně
Nástroje:
- fotodokumentace
- záznamy
- rozpočet školy – Obec
- konzultace
- vystoupení dětí pro veřejnost
- články do tisku
Kdo:

ředitelka, pracovnice dle stanovených povinností v rámci ročního prováděcího plánu