Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata za předšk.vzdělávání

2. 1. 2017

                                                                                

 

Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice,

příspěvková organizace

262 21  Obecnice 255

IČO 42727511

 

 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Obsah:

Čl. 1     Úvodní ustanovení

Čl. 2     Plátci

Čl. 3     Základní částka úplaty

Čl. 4     Snížení úplaty  

Čl. 5     Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Čl. 6     Úplata v období omezení nebo přerušení provozu MŠ

Čl. 7     Podmínky splatnosti úplaty

Čl. 8     Závěrečné ustanovení        

Ředitel  Masarykovy základní školy a mateřské školy  Obecnice  v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen "úplata"), možnost osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2

Plátci

 1. Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá:

          a) v prvním nebo druhém ročníku mateřské školy.

           b) zákonní zástupci dětí, které mají odklad povinné školní docházky

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, se poskytuje dítěti bezúplatně dle školského zákona.

    Čl. 3

Základní částka úplaty

 

 1. Úplata za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 300,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.
 2. Výpočet základní částky úplaty je stanoven v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky o předškolním vzdělávání.

Čl. 4

Snížení úplaty

 1. Úplata se snižuje poměrně k počtu dní, po které bude provoz mateřské školy omezen nebo přerušen. V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky o předškolním vzdělávání se jedná o přerušení delší 5 vyučovacích dnů.
 2. O výši úplaty budou rodiče informováni na veřejně přístupném místě nejpozději 2 měsíce předem nebo neprodleně po rozhodnutí ředitele školy.

 

Čl. 5

Prokázání nároku na osvobození od úplaty

 1. Na základě písemné žádosti doručené řediteli  školy  lze v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 Vyhlášky o předškolním vzdělávání osvobodit plátce od úplaty.

Osvobozen od úplaty je:

 1. zákonný zástupce dítěte, které prodělalo dlouhodobou nemoc, která byla důvodem jeho nepřítomnosti více,  jak jeden kalendářní měsíc
 2. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)
 3. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 4. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 5. fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
 1. Všechny uvedené skutečnosti v odstavci (1) čl. 5 musí plátce prokazatelně doložit k žádosti.
 2. Ředitel ověří údaje v žádosti.
 3. V případě prokázání nároku na osvobození od úplaty vydá ředitelka plátcům písemné rozhodnutí osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, které si osobně převezme.

Čl. 6

Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

 1. V měsíci prosinci bude MŠ uzavřena po dobu 27. 12. 2018 – 2. 1. 2018 MŠ nebude v prosinci uzavřena více jak 5 dní, tudíž nedochází ke snížení úplaty
 1. Provoz v době prázdnin od 2. 7. do 4. 7. 2018  a  od  27. 8. do 31. 8. 2018

      Provoz mateřské školy bude přerušen od 9. 7. do 24. 8. 2018.

      Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v době prázdnin bude činit:

                           15,- Kč/ den

 1. Zákonní zástupci dětí, které nebudou o prázdninách využívat provoz mateřské školy a   

   oznámí to předem, budou od prázdninové úplaty osvobozeni.

 

Čl. 7

Podmínky splatnosti úplaty

 

 1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne kalendářního měsíce.
 2. Ředitel školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
 3. Plátce hradí úplatu převodem z účtu na účet MZŠ a MŠ Obecnice  711 209 23/0300  u ČSOB Příbram. Do zprávy pro příjemce bude uvedeno přijmení a jméno dítěte.

 

                                                                        Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Pozdější změny nebo dodatky této směrnice se nevylučují.
 2. Směrnice ke stanovení úplaty nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

 

 

Účinnost:           1. 1. 2018

Zpracovala:       Míková Růžena

V Obecnici dne 2. 1. 2018

                                                                      Mgr. Jiří Kadlec, ředitel školy