Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

12. 10. 2018

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ

Obsah:

1. Práva zákonných zástupců dítěte:

2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

3. Práva dětí

4. Povinnosti dětí

5. Stravování dětí

6. Úplata za předškolní vzdělávání

7. Stížnosti, oznámení a podněty

8. Provoz mateřské školy

9. Časový harmonogram režimových činností

10. Provoz mateřské školy

11. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

12. Přijímací řízení do mateřské školy

13. Povinnost předškolního vzdělávání

14. Individuální vzdělávání

15. Vzdělávání dětí s OŠD

16. Ukončování předškolního vzdělávání

17. Podmínky zacházení s majetkem školy

18. Závěrečná ustanovení

Ředitel Masarykovy základní školy a  mateřské školy v Obecnici  vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

1. Práva zákonných zástupců dítěte:

▪ na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání

▪ podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů

▪ vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelem školy (po předchozí domluvě termínu)

▪ k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci

▪ využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí

▪ vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte

▪ na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení

2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

▪ předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost

▪ hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání

▪ ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …)

▪ oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně

▪ doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitel vyzve

▪ nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu

▪ v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitel nerozhodne o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování

▪ dodržovat předpisy vydané ředitelem školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy)

▪ zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota…)

▪ bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích

▪ na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

▪ dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

▪ zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem

3. Práva dětí:

▪ na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona

▪ na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností

▪ na účast ve hře odpovídající jeho věku

▪ být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí atd.)

▪ na emočně kladné prostředí

▪ být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)

4. Povinnosti dětí

▪ dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě

▪ řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy

▪ šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…)

▪ dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…)

▪ chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí

▪ dodržovat pravidla hygieny

5. Stravování dětí

▪ podmínky stravování dětí včetně úplaty za stravné jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny nebo školní jídelny- výdejny

6. Úplata za předškolní vzdělávání:

▪ je stanovena ředitelem školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen

▪ v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte

▪ vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

*podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě

7. Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitele školy nebo u vedoucího pedagogického pracovníka, který  je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

8. Provoz mateřské školy je stanoven od 6:15 – 16:15 hodin.

Děti se scházejí v mateřské škole od 6:15  do 8:00 hodin. Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 9:30 hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku.

Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 12:00 do 12:30 hodin.

V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14:15  do 16:15 hodin.

Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště.

Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy.

9. Časový harmonogram režimových činností

06:15– 09:30                 spontánní hry dle volby dětí

                                         pohybové a relaxační aktivity

                                         didakticky zacílené činnosti frontální,                                                               skupinové, individuální

08:30 – 09:00               hygiena, přesnídávka

09:30 – 11:30                 převlékání, pobyt venku

11:30 – 12:00                 hygiena, oběd

12:00 – 14:00                hygiena, odpočinek

                                          klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou                                               spánku

14:15  – 14:30                hygiena, svačina

14:30 – 16:15                 odpolední zájmové činnosti

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení apod.). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím třídních vzdělávacích programů na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy.

10. Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitel či vedoucí pedagogický pracovník na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem. Dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitel na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

11. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

▪ mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě

▪ k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel či vedoucí pedagogický pracovník školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let

▪ v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost

▪ z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku

▪ z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku

▪ podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelem školy

▪ děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou

Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací, násilím

Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování.

V rámci prevence před projevy rizikového chování provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

12. Přijímací řízení do mateřské školy:

▪ termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitel po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května

▪ o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, místního tisku, veřejné vývěsky a vývěsky na budově mateřské školy

▪ ředitel rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy

▪ přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let

▪ přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

▪ dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitel MŠ (vedoucí pedagogický pracovník) pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovil a zákonné zástupce s nimi předem seznámil

▪ podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné

13. Povinnost předškolního vzdělávání:

▪ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

▪ povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 hodin

▪ povinnost není dána ve dnech školních prázdnin

▪ dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu

▪ náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola 2.

14. Individuální vzdělávání

▪ povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání

▪ pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit řediteli školy a vedoucímu pedagogickému pracovníkovi nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku

▪ plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit řediteli školy a vedoucímu pedagogickému pracovníkovi v průběhu školního roku

▪ oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

▪ jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte

▪ uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

▪ důvody pro individuální vzdělávání, vzor oznámení je k dispozici na webových stránkách školy

▪ ředitel školy či vedoucí pedagogický pracovník doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV)

▪ úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8:00 do 12:00 hodin

▪ ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů

▪ pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitel dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

15.  Vzdělávání dětí s OŠD 

Pro děti s odkladem školní docházky jsou vypracovány individuální vzdělávací programy tak, aby došlo k rozvoji dovedností a schopností potřebných pro školní docházku. Tento vzdělávací program je sestaven dle výsledků testování a doporučení pedagogicko-psychologické poradny a ve spolupráci s rodiči dítěte.

Pokud pedagog nemá přístup k informacím, které získala pedagogicko-psychologická poradna, je sestaven všeobecný plán zaměřený na aktivity, které vyžadují soustředění, manipulační činnosti, smyslové hry, grafomotorická  cvičení, dále je dítě vedeno k vyjadřování svých představ a osvojení si společenských návyků, ke vztahu k přírodě a ke svým vrstevníkům.

16. Ukončení předškolního vzdělávání        

Ředitel může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

▪ dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

▪ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

▪ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

▪ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

17. Podmínky zacházení s majetkem školy – děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně

nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

18. Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, prostorách mateřské školy na všech místech poskytovaného vzdělávání v šatnách dětí a je k nahlédnutí u ředitele školy.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 28.8.2017, na provozní poradě dne 31.8.2017  a nabývá účinnosti dne 1.9.2017.

Zákonní zástupci byli informování o vydání a obsahu školního řádu v … na schůzkách s rodiči dne … (doloženo zápisem).

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu vydaného dne 1.9.2015.

 

V Obecnici  dne 31.8.2017                                                                                                                 

Vypracoval: Růžena Míková        
 vedoucí pedagog. pracovník                                                           

 

 ředitel školy           

  Mgr. Jiří Kadlec