Jdi na obsah Jdi na menu
 


Směrnice - úplata 2018 / 2019

12. 10. 2018

                 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní

                            vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

školní rok 2018/2019                                                                                                           

 

 

Obsah:

Čl. 1   Úvodní ustanovení

Čl. 2   Plátci

Čl. 3   Základní částka  úplaty

Čl. 4   Snížení úplaty 

Čl. 5     Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Čl. 6     Úplata v období omezení nebo přerušení provozu MŠ

Čl. 7   Podmínky splatnosti úplaty

Čl. 8     Závěrečné ustanovení  

 

 

Ředitel  Masarykovy základní školy a mateřské školy  Obecnice  v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici:

 

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen "úplata"), možnost osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

 

 

 

 

Čl. 2

Plátci

 

 1. Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá:

          a) v prvním nebo druhém ročníku mateřské školy

          b) zákonní zástupci dětí, které mají odklad povinné školní docházky, a

               které vyčerpaly dvanáct bezúplatných měsíců

            d) vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, se poskytuje dítěti

               bezúplatně dle školského zákona                                                                    

          

                                                                 Čl. 3

Základní částka úplaty

 

 1. Úplata za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 300,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.
 2. Udržovací poplatek činí 100,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.
 3. Výpočet základní částky úplaty je stanoven v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky o předškolním vzdělávání.

 

Čl. 4

Snížení úplaty

 1. Úplata se snižuje poměrně k počtu dní, po které bude provoz mateřské školy omezen nebo přerušen. V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky o předškolním vzdělávání se jedná o přerušení delší 5 vyučovacích dnů.
 2. O výši úplaty budou rodiče informováni na veřejně přístupném místě nejpozději 2 měsíce předem nebo neprodleně po rozhodnutí ředitele školy.

 

                                                                           Čl. 5

Prokázání nároku na osvobození od úplaty

 

(1)  Na základě písemné žádosti doručené ředitelce MŠ lze v souladu s

        ustanovením § 6 odst. 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání osvobodit

 

       

         plátce od úplaty. Osvobozen od úplaty je:

 1. zákonný zástupce dítěte, které prodělalo dlouhodobou nemoc, která byla důvodem jeho nepřítomnosti více,  jak jeden kalendářní měsíc
 2. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)
 3. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 4. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 5. fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

(2) Všechny uvedené skutečnosti v odstavci (1) čl. 5 musí plátce

       prokazatelně doložit k žádosti.

(3)    Ředitel ověří údaje v žádosti.

(4)  V případě prokázání nároku na osvobození od úplaty vydá ředitelka

        plátcům písemné rozhodnutí osvobození od úplaty za předškolní

        vzdělávání, které si osobně převezme.

                                                                                           

                                                                                   Čl. 6

Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

 

(1)  V měsíci prosinci bude MŠ uzavřena po dobu 27., 28. a 31. 12. 2018 –  MŠ nebude v prosinci uzavřena více jak 5 dní, tudíž nedochází ke snížení úplaty.

 

 

(2)  Provoz v době hlavních prázdnin od 1. 7. do 4. 7. 2019  a  od  19. 8. do 30. 8. 2019

     

 

 

      Provoz mateřské školy bude přerušen od 8. 7. do 16. 8. 2019.  

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v době prázdnin bude činit:

                           15,- Kč/ den

 

(3)  Zákonní zástupci dětí, které nebudou o prázdninách využívat provoz

       mateřské školy a oznámí to předem, budou od prázdninové úplaty

       osvobozeni.

 

Čl. 7

Podmínky splatnosti úplaty

 

 1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne kalendářního měsíce.
 2. Ředitel školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
 3. Plátce hradí úplatu převodem z účtu na účet MZŠ a MŠ Obecnice  711 209 23/0300        u ČSOB Příbram. Do zprávy pro příjemce bude uvedeno jméno dítěte.

 

                                                                Čl. 8

                                                       Závěrečná ustanovení

 1. Pozdější změny nebo dodatky této směrnice se nevylučují.
 2. Směrnice ke stanovení úplaty nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.

 

 

Účinnost:           1. 6. 2018

Zpracovala:       Míková Růžena

 

 

V Obecnici dne 1. 6. 2018                                             

Mgr. Jiří Kadlec

ředitel školy                                                                                                      

 

Tyto informace byly předány jednotlivým zákonným zástupcům dětí, kteří dochází k předškolnímu vzdělávání zveřejněním na nástěnce v šatně  a na webu školky.